Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

2019.04.13

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego nie muszą wiązać się z utratą nieruchomości. Nawet jeśli bank nie chce renegocjować umowy kredytowej, to istnieje „koło ratunkowe” – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa w oparciu o ustawę z 9 października 2015 r. Początkowo jego funkcjonowanie miało się zakończyć w 2018 r., ale wobec braku innych rozwiązań legislacyjnych zapewniających pomoc osobom spłacającym kredyty hipoteczne, zwłaszcza we frankach szwajcarskich, zapadła decyzja o przedłużeniu jego działalności. Pieniądze będące do dyspozycji Funduszu pochodzą z wpłat banków, które udzielają kredytów, zwrotów wypłaconego wcześniej wsparcia oraz zysków wypracowanych dzięki inwestowaniu środków FWK.

Kto może otrzymać wsparcie?

Ubieganie się o pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego możliwe jest po spełnieniu choćby jednego z poniższych powodów:

- posiadanie przez kredytobiorcę statusu bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie;

- ponoszenie przez kredytobiorcę miesięcznych koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, które przekraczają 60 proc. dochodów (nie wlicza się do nich m.in. wszelkiego rodzaju zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych z tytułu promocji zatrudnienia czy wykonywania prac społecznie użytecznych) osiąganych przez gospodarstwo domowe;

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta jest okresowo waloryzowana i inna dla gospodarstw jednoosobowych, i inna dla gospodarstw wieloosobowych.

Kto nie otrzyma pomocy?

Przeszkodą w uzyskaniu pomocy z FWK jest utrata pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika. Nie chodzi tylko o tzw. „dyscyplinarkę”, ale także o sytuację, gdy to kredytobiorca sam złożył wypowiedzenie i rozstał się z pracodawcą.

W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy objęty jest ubezpieczeniem od utraty pracy, to wsparcie z Funduszu może zostać udzielone dopiero po zakończeniu okresu, w którym wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Ustawa zapobiega też korzystaniu z pomocy przez każdego współkredytobiorcę. Odstępstwo dotyczy tylko sytuacji, gdy jeden z nich otrzymuje pomoc krócej niż 17 miesięcy. Wówczas może ono zostać udzielone kolejnemu W przepisach jest bowiem zapis, że łączny czas wsparcia w spłacie kredytu zabezpieczonego jedną hipoteką może wynosić maksymalnie 18 miesięcy.

Z oczywistych względów pomocy nie otrzymają osoby mające tytuł prawny do dysponowania innym lokalem mieszkalnym, np. jako właściciele mieszkania czy domu, lokatorzy lub właściciele mieszkań spółdzielczych (obostrzenie to dotyczy także lokali będących dopiero w budowie, których własność ma być docelowo przeniesiona na rzecz członków spółdzielni), najemcy mieszkania czy domu.

18 miesięcy pomocy, 8 lat spłaty

Jak wspomnieliśmy, pomoc w ramach konkretnego kredytu może być wypłacana maksymalnie przez 18 miesięcy. Po tym okresie przychodzi dwuletni okres karencji i dopiero po nim kredytobiorca rozpoczyna oddawanie uzyskanego wsparcia. Kwota rozłożona jest na 8 kolejnych lat i spłacana w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Gdyby w trakcie pobierania pomocy ustały okoliczności będące podstawą do jej przyznania, należy o tym bezzwłocznie poinformować kredytodawcę.

Osoba, która otrzyma pomoc z Funduszu powinna ją zwracać wg ustalonego harmonogramu. Gdyby tego nie robiła i na dodatek nie dotrzymałaby ostatecznego terminu jej wpłaty wyznaczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zobowiązana jest oddać nie tylko otrzymane pieniądze, ale także zapłacić odsetki ustawowe naliczone od daty wpłaty pierwszej raty zwrotu wsparcia.

Uzyskaną pomoc należy oddać także w przypadku sprzedaży mieszkania, które było kredytowane zobowiązaniem objętym wsparciem. Przepisy dają na to 30 dni od chwili sprzedaży nieruchomości.

Po pomoc do kredytodawcy

Co prawda obsługą Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, ale wszelkie formalności załatwiane są w banku, który udzielił kredytu.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, a bank ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnej decyzji dochodzi do podpisania umowy o wsparcie.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego znajdują się dokładne informacje o dokumentach jakie należy dołączyć do wniosku.

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2020-01-18
USD 3.8206 0.66
EUR 4.2368 0.23
CHF 3.9449 0.32
GBP 4.9633 0.06
Nasi Partnerzy